De landelijke stichting Landschapstriënnale heeft de Waddenkust geselecteerd als gastregio voor de editie in 2023. Onder de titel DYNAMISCHE DELTA worden dan de schijnwerpers op dit bijzondere deel van Nederland gezet. Eric Luiten, voorzitter van de stichting Landschapstriënnale: “De Waddenkust is uit de selectie gekomen
als voorkeurskandidaat omdat de ontwikkelingen langs de gehele kustlijn een prachtige achtergrond en aanleiding vormen voor een manifestatie over de kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap in een context van hoogwaterbescherming, natuurbescherming, internationaal toerisme, leefbaarheid en agrarische herijking.”

Landschap van de toekomst
Gedeputeerde Douwe Hoogland: “De provincie Friesland is heel trots op deze uitverkiezing. Dit is goed nieuws voor de Waddengemeenten, met name Noardeast
Fryslân, it Wetterskip en de Waddenprovincies. De Landschapstriënnale geeft ons de gelegenheid in onze regio aandacht te vragen voor het landschap van de toekomst. De
versterking van de Waddendijk door het Wetterskip is een grote landschappelijke ingreep die kansen biedt om de kwaliteiten van dit gebied uit te vergroten en te
presenteren aan een breed publiek.”

Gezamenlijk voorstel
Het voorstel voor de Landschapstriënnale 2023 is gezamenlijk gedaan door de gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en LF2028 en met betrokkenheid van culturele, maatschappelijke en kennispartners in het gebied. Het kernteam van de projectorganisatie bestaat uit Els van der Laan, Jan van der Weij, Sjoerd Wagenaar en Oeds Westerhof. In het seizoen 2020 – 2021 vindt een verdere uitwerking van het programma plaats, met partners uit Noord-Holland, Groningen en Fryslân.

Moeilijke keuze
Het verdient vermelding dat het bepalen van de voorkeurskandidaat voor het bestuur en de adviesraad van de Landschapstriënnale een moeilijke keuze was. De goed voorbereide inzendingen belichtten heel verschillende thema’s en gebieden, maar ontliepen elkaar qua landschappelijke en maatschappelijke relevantie nauwelijks. Ook in de gevoerde gesprekken bleek het enthousiasme groot en was er bij de kandidaatregio’s enorme bereidwilligheid om zich over de Landschapstriënnale te ontfermen.

Vervolg 2020 – 2023
De volgende stap is te komen tot een intentieovereenkomst waarin in grote lijnen de aanleiding, de doelstelling, de ambitie en inhoudelijke scope en de belangrijkste partners van de Landschapstriënnale 2023 zijn vastgelegd. Op een samen te bepalen datum komen de partijen vervolgens tot een samenwerkingsovereenkomst met een
meer gedetailleerd karakter.